اضافه‌ کردن اصول طراحی خدمات (Service Design) به مدیریت پروژه می‌تواند نتایج را بهبود بخشد و منجر به رضایت بیشتر ذینفعان شود. این رویکرد به مدیران پروژه مجموعه‌ای از ابزار را ارائه می‌دهد که از ارائه موثر پشتیبانی می‌کند. طراحی خدمات با تمرکز بر نیازهای کاربر، تجربه و ارائه ارزش، فرصتی را برای مدیران پروژه فراهم می‌کند تا با کاربران راه‌حل‌های موثری ایجاد کنند.

در اینجا فقط برخی از روش‌هایی که توانمندسازی در طراحی خدمات می‌تواند به شما کمک کند، آورده شده است:‏

حله مسئله (Solving problems)

پروژه ها همگی در مورد حل مشکلات هستند و روش شناسی طراحی خدمات می تواند مهارت های حل مسئله را به شدت تقویت کند. یادگیری در مورد تحقیق کاربر، نقشه برداری از سفر، نمونه سازی و آزمایش می تواند به مدیران پروژه کمک کند تا چالش های پیچیده را بهتر درک کنند، راه‌حل‌های نوآورانه را بررسی کنند و در طول چرخه عمر پروژه تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.

نزدیک شدن به کاربران (Getting closer to users)

طراحی خدمات در مورد درک و همدلی با افرادی است که از خدمات شما استفاده می‌کنند. با آوردن این نیازها به هر مرحله از پروژه، می‌توانید مطمئن باشید که محصول یا خدمات نهایی نیازها و انتظارات مردم را برآورده می‌کند.

دید کلی / دیدگاه کل‌نگر (Holistic view)

در طراحی خدمات کل تجربه سرویس در نظر گرفته می‌شود و تمامی نقاط تماس و تعاملات بین کاربران و سرویس بررسی می‌گردد. مدیران پروژه با بهره‌مندی از این رویکرد می‌توانند شکاف‌های احتمالی و یا فرصت‌های بهبود را در کل طول عمر پروژه شناسایی کنند و در نتیجه به راه‌حل‌های یکپارچه تری برسند.

همکاری (Collaboration)

طراحی خدمات همواره بر همکاری و کار گروهی بین رشته‌ای تاکید می‌کند. مدیران پروژه می‌توانند از این رویکرد مشارکتی برای تسهیل ارتباط و همکاری بهتر بین اعضای تیم از بخش های مختلف استفاده کنند که منجر به اجرای منسجم تر پروژه و دستیابی به نتایج مطلوب تر می‌شود.

تکرارشونده و چابک (Iterative and agile)

طراحی خدمات خواستار ذهنیتی تکرارشونده و چابک است؛ یادگیری، تطبیق و بهبود مستمر. مدیران پروژه می‌توانند این ذهنیت را در شیوه‌های مدیریت پروژه به کار گیرند تا به نیازهای در حال تغییر و بازخورد ذینفعان پاسخ دهند که در نهایت باعث افزایش چابکی و انعطاف پذیری پروژه می‌شود.

جلب رضایت (Buy-in)

در طراحی خدمات، ذینفعان در فعالیت‌های مشارکت در طراحی دخیل هستند، به این معنی که مدیران پروژه می‌توانند از رویکردهای مشارکت برای ایجاد روابط قوی‌تر با ذینفعان و ایجاد حس مالکیت و تعهد در آنها استفاده کنند.

ارزش (Value)

طراحی خدمات برای همه ارزش آفرین است و اهداف پروژه را با نیازهای کاربر و کسب و کار همسو می‌کند. مدیران پروژه می‌توانند اطمینان حاصل کنند که پروژه‌ها ارزش و تأثیر ارائه می‌دهند و در نهایت به رشد و پایداری کمک می‌کنند.

منبع: Service Design Academy