دیزاین یعنی پرداختن به چگونگی‌ها، نه ساختنِ چیزها؛ چون طراحیِ محصول در واقع طراحیِ رابطه است. از این رو دیزاینر باید مدام از خود سؤال کند چگونه می‌توان تصاویری ناب و تازه آفرید که خاطره‌ای ماندگار ایجاد کنند، و چگونه می‌توان از این طریق با زندگی و افکارِ انسان‌ها ارتباط برقرار کرد. کنیا هارا به تجربه دریافته است که پاسخِ این پرسش‌ها را باید در شگرد‌های ارتباطی‌ای جستجو کند که صرفاً از آنِ خودش نیستند، بلکه در ژاپن و در کلِ فرهنگ‌های جهان پرورش یافته‌اند.