“انجام درست کارها به معنای انجام کارها به بهترین نحو است، حتی زمانی که کسی نگاه نمی‌کند.” ژاپن کشوری است که به خاطر نظم و انضباط، توجه به جزئیات و تعهد به کیفیت مشهور است. این ویژگی‌ها در فلسفه‌ای ریشه‌دار به نام “چانتو” تجلی می‌یابند…