دیزاین یعنی پرداختن به چگونگی‌ها، نه ساختنِ چیزها؛ چون طراحیِ محصول در واقع طراحیِ رابطه است. از این رو دیزاینر باید مدام از خود سؤال کند چگونه می‌توان تصاویری ناب و تازه آفرید که خاطره‌ای ماندگار ایجاد کنند، و چگونه می‌توان از این طریق با…